Képzésünkről

 

Vállalási feltételek

Képzőszerv neve:

DEÁK Autósiskola Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Rövidített elnevezése:

DEÁK Autósiskola Bt.

Cím:

6900 Makó, Szegedi u. 2.

Telefon:

62/211-841

Cégjegyzékszám:

06-06-012136

Képzési engedély száma:

3315-2/2000

Felnőttképzési nyilvántartási szám:

B/2020/003560

Honlapcíme:

deakautosiskola.hu

e-mail címe:

deakbt56@gmail.com

A cégvezető neve:

Deák József

Az iskolavezető neve:

Deák József

Igazolvány sorszáma:

06-18/1995

Tevékenység jogcíme:

beltag

E-mail cím:

deakbt56@gmail.com

Telefonszám:

06-30/265 1046

Ügyfélfogadás:

Hétfőtől – péntekig 9:30-11:00, 13:00-16:30

Címe:

6900 Makó Szegedi u. 2.

Telefon:

62/211-841

 

Oktatási helyszínek:

             Elméleti oktatás:

Alföldi ASZC Galamb József Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola  6900 Makó Szép u. 2-4

              Gyakorlati oktatás váltási helye:       A szakoktatóval megbeszélt helyen

              Tanpálya: Makói Hagyma Kft. telephelye, Makó Bárány u. 86. 

Engedélyező hatóság:

 Építési És Közlekedési Minisztérium Közúti Gépjármű-Közlekedési Hatósági Főosztály                               

               Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. D épület földszint Postacím: 1442 Budapest, Pf.: 89.

                                 Telefonszám: +36 (1) 477-1551 E-mail cím: kghf@ekm.gov.hu

Felügyeletet ellátó szervek:

 – Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) Nonprofit Kft. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.                 Telefonszám: +36-1-510-0101, +36-1-814-1800 Web: www.kavk.hu

-KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Csongrád-Csanád Vármegyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 6728 Szeged, Kereskedő köz 5/A-5/B. Telefon: +36 62/681-616

– Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Foglalkoztatási és Fogyasztóvédelmi Főosztály Foglalkoztatási Osztály 6721 Szeged, Rákóczi tér 1. Telefon: +36 62/561-566

– Pest Vármegyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály 1089 Budapest, Kálvária tér 7.    

Telefon: +36 1/210-9721

– Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Foglalkoztatási és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 6728 Szeged, Kereskedő köz 5/A-5/B. („D” épület)

Ügyfélfogadás: Rákóczi tér 1. szám alatt Telefon: +36 62/680-532

 

Makó, 2023. január 02.      

         

Tájékoztató 

Tisztelt Résztvevőnk! 

Köszönjük, hogy a vezetői engedély megszerzéséhez szükséges járművezetői tanfolyamot a DEÁK Autósiskola Bt-nél kívánja elvégezni. Tájékoztatjuk, hogy iskolánk motorkerékpár /A,   A1,/elméleti képzésével, valamint személygépkocsi /B/ kategória teljes körű vezetői képzésével foglalkozik. Annak érdekében, hogy sikeres vizsgát tehessen, az alábbiakról kívánjuk tájékoztatni:

A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei kategóriánként

Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki a külön jogszabályban meghatározott egészségi, (min. eü. 1-es csoport. eü.2-es csoport munkavállaláshoz szükséges) pályaalkalmassági, (munkavállaláshoz minimum PÁV III. csop.) képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá a vonatkozó rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel. A, A1, és B kategóriás képzés esetén előzetes PÁV vizsgálat nem szükséges.

A járművezetőket a 24/2005. GKM rendelet szerint tanfolyamon kell képezni tantermi, vagy e-learning formában. A tanulók számára a tantervi óraszámok szerinti tanórákon való részvétel kötelező.

Tanfolyamra az vehető fel, aki a megszerezni kívánt járművezetésre jogosító okmány kiadásához szükséges életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb.

A 18. életév betöltéséig a “B” kategóriára érvényesített bejegyzéssel vezetői engedély csak belföldi közlekedésre jogosít.

A beiskolázáshoz orvosi alkalmassági vélemény szükséges, alapfokú iskolai végzettség igazolása a KAV-nál történik az első vizsga alkalmából. A jelöltnek nyilatkoznia kell az említett dokumentumok meglétéről, valódiságáért teljes felelősséggel tartozik. Valótlan nyilatkozat esetén a következményeket (pl. meghiúsult vizsga) köteles vállalni.

A jelentkezés alkalmával a képzőszerv ellenőrzi, hogy a tanuló megfelel-e a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek. Ha nem felel meg, írásban tájékoztatja annak okáról.

Amennyiben a tanuló a feltételeknek megfelel, a járművezetői tanfolyamra való felvétel előtt a képzőszerv a tanulóval írásbeli szerződést köt. A fiatalkorúval kötött írásbeli szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írnia.

A képzőszerv az elméleti, és gyakorlati tanfolyam elvégzéséről az előírásoknak megfelelően igazolást állít ki, amit a hallgatónak kérésére átad.

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki az előírt életkornál legfeljebb három hónappal fiatalabb.

 • a  tanfolyam  elméleti  részét  az  5.  §  (3)  bekezdésében  foglaltak  szerint  elvégezte  és  az  első  vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, továbbá a 7. § szerinti igazolást a közlekedési hatóság részére a jelentkezési lapon bemutatta vagy annak elvégzése alól a 4. § (6) bekezdésében foglaltak alapján mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet,
 • a gépjármű  vezetésére  jogosító  vezetői  engedély  megszerzésére  irányuló  vizsga  esetében  az  alapfokú  iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik, az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napjáig a 74/2016.(XII.29.) NFM rendelet 10. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint igazolja a közlekedési hatóság felé. Ha a tanuló az alapfokú iskolai végzettségét a (10) bekezdésben meghatározott módon nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, ill. részére vizsgaigazolás nem állítható ki.
 • a vizsgára való jelentkezésig – a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével – a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette.
 • a Nemzeti Fejlesztési Miniszter 2/2014. (I.24.) NFM rendelete alapján a kresz tanfolyam érvényességi ideje megváltozott. Ezen    előírás értelmében a tanfolyam első előadásának napjától számított 9 hónapon belül meg kell kezdeni az elméleti vizsgát. Ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell produkálni. Ezen határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető le.

Alapfokú iskolai végzettség igazolása az alábbiak szerint:

 1. a) a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
 2. b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint
 3. c) a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

A tanfolyam elméleti és gyakorlati oktatási, a vezetési gyakorlat alapoktatási és főoktatási részekből tevődik össze. Az elméleti foglalkozások időtartama 45 perc. Az elméleti oktatás díja „B” kategória esetében minimum 28 x 45 perc foglalkozást, „A1”, és „A” kategória esetén 22 x 45 perc foglalkozást tartalmaz. A gyakorlati foglalkozások időtartama 50 perc. A gyakorlati óradíjak 50 perces foglalkozásokra vonatkoznak. 

Gyakorlati vizsgára az bocsáthat aki

 • a 3. számú melléklet 3.2.1. táblázatában meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette,
 • a vizsgára való jelentkezésig – a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével – a külön jogszabályban
 • meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette.

A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett:

–           az  a – szakorvosi igazolással rendelkező – hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar  jelnyelven,  a  Jelnyelvi  Tolmácsok  Országos  Névjegyzékében  nyilvántartott  jelnyelvi  tolmács  közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.”

A közúti járművezetők elméleti vizsgája – a (2) bekezdésben foglaltak, valamint a „TR” kategória kivételével – kizárólag  számítógépes  elméleti  vizsga  (a  továbbiakban:  SZEV)  formájában  bonyolítható  le.  A  rendelkezésre  álló különböző nyelvű SZEV-vizsga anyagok közül a vizsgázó állampolgárságára tekintet nélkül választhat. Tolmács  közreműködésével történő  vizsgára  a  tolmácsot  a  közlekedési hatóság az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodától rendeli ki.

Ha az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda  a  tolmácsolást  nem  tudja  biztosítani,  akkor  annak  ellátására  a  kiválasztott  nyelvben  jártas  más  alkalmas személyt  kell  kirendelni.  A  tolmács  közreműködésével  történő  elméleti  vizsgaigényt  a  kért  vizsgaidőpontot megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a közlekedési hatósághoz.

A fent említett pontokban a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet előírásaira hivatkoztam.

Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete szerint a 2018. július 1-jét követően sikeresen letett „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó közlekedési alapismeretek tanfolyam díjához támogatás igényelhető.

Jogosultsági feltételek

A támogatást az a személy veheti igénybe, aki − a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát 2018. július 1-jét követően tette le, és − a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.

A támogatás összege

A támogatás összege a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25000 forint.

Mentesítések köre

A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

A tanfolyam tantárgyai és kötelező óraszámai

„A1”, és „A” kategória elméleti kötelező óraszámok:

Közlekedési ismeretek  (kresz 10 óra, Szü. 4 óra, jmvez. elmélete 4 óra, tanulói igény alapján + 4 óra)   22 óra

A motoros kategóriák gyakorlati képzését a képzőszervek között létrejött megállapodási szerződés alapján a  Kocsi Autósiskola végzi.

„B” kategória elméleti, gyakorlati tantárgyak és kötelező óraszámok:

Közlekedési ismeretek (kresz 14 óra, Szü. 2 óra, jmvez. elmélete 6 óra, tanulói igény alapján + 6 óra)   28  óra

Alapoktatás (járműkezelés)                                9  óra

Főoktatás ( forgalmi feladatok + vizsga )         20  óra + 1 vizsgaóra

A vezetési gyakorlat alapoktatási részét valamennyi elméleti tárgyból tett sikeres vizsga után lehet elkezdeni. A vezetési gyakorlat  főoktatási része csak a járműkezelési feladatok elsajátítása után kezdhető meg. Ennek megállapítása a szakoktató felelőssége.

A “Vezetési gyakorlat” tantárgy feladatainak teljesítését csak abban az esetben igazolja a képzőszerv, ha a tanuló a tantervi óraszámnak megfelelő időtartamot ténylegesen járművezetéssel töltötte.

A tanuló által biztosított járműhasználat feltételei

Amennyiben a tanuló az alapoktatás és főoktatás, valamint a vizsgák során saját járművét kívánja használni, köteles gondoskodni a jármű megfelelő műszaki állapotáról. „B” kategóriás képzés esetén a saját gépkocsinak az oktató járműre vonatkozó előírásokon túlmenően CASCO biztosítással is rendelkeznie kell.

Saját jármű esetén az átalakítás és üzemeltetés költségei a tanulót terhelik. A „B” kategóriás képzés esetén a tanuló lakásánál illetve az általa megjelölt, közösen megbeszélt  helyen kezdődik és fejeződik be az oktatás.

Saját jármű használata esetén minden kategóriában a rossz műszaki állapotból adódó meghiúsult vizsgák vizsgadíj terheit a tanuló köteles viselni. Az oktatási díj saját jármű használata esetén megegyezés szerinti.

Az elsősegély nyújtási ismeretek

Az elsősegély-nyújtás tanfolyam elvégzése a vezetői engedély kiállításának a feltétele. Az erről kapott igazolást az okmányirodában kell bemutatni. A vizsgaigazolást a Közlekedési Hatóság elektronikus úton megküldi az illetékes okmányirodának.   Nem kell vizsgáznia, ha iskolai végzettsége alapján felmentést kapott, vagy már korábban megszerzett járművezetői igazolvánnyal, vagy vezetői engedéllyel rendelkezik.

A vezetői engedély kiadásának  a módja

A vezetői engedély kiadásának feltételeit az a vizsgázó teljesítette, aki az előírt vizsgatárgyakból megfelelt, vagy azok teljesítése alól jogszabály alapján felmentést kapott.

A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. A külföldi hatóság által kiadott vezetésre jogosító okmány vizsgához kötött honosítása esetén ezt nem kell megkövetelni. Amennyiben az okirat bemutatása nem az iskolavezető által igazolt másolat csatolásával történik, hanem azt a vizsgázó a KAV-nál mutatja be, az okirat számát a KAV ügyintézőjének a jelentkezési lapon kell rögzítenie.

Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van. (Nem magyar állampolgár esetében is!)

A vezetői engedély kiadása okmányirodában történik, ahol be kell mutatni az említett vizsgaigazolást, orvosi alkalmassági igazolást, személyi igazolványt,  lakcímkártyát, valamint ha van vezetői engedélyét. Az orvosi igazolást a képzőszerv ügyfélfogadó irodájában kell átvenni az első elméleti vizsga után.

A vezetői engedély kiadása illeték köteles. Ennek megfizetésének módjáról érdeklődjön a vezetői engedély kiváltása előtt az. okmányirodában

Tandíjak és tanfolyami óraszámok

 

Kategória Elmélet g y a k o r l a t i    v e z e t é s Összes  
       Rutin Forgalom Országút Éjszaka 1ó. díja Vizsgaóra   Összesen tandíj  
B óra 38.000 9 14 4 2 8.500 1   30 293.000  
Forint 76.500 119.000 34.000 17.000 8.500   255.000
                         
  Pótóra 8.500 ft.

A1, és A kategória esetén az elméleti oktatás díja: 35 000 ft.

A tandíj megváltoztatásának a jogát fenntartjuk!

Vizsgadíjak:  Közlekedési alapismeretek, számítógépes vizsga: 4 600,- ft.     

Forgalmi gyakorlati vizsga                                       11.000,- Ft

Elméleti vizsga helye: Szeged, Kereskedő-köz 3-5 (B épület)

A  forgalmi alap, és pót, valamint az elméleti alap vizsgadíjak befizetése a képzőszerv ügyfélfogadó irodájába történik, amelyet a képzőszerv továbbít az illetékes felügyeleti szerv pénztárába. Az elméleti pótvizsgák befizetése a KAV pénztárába történik. Kizárólag bankkártyás fizetés lehetséges!

Választható járműtípusok

   Az oktató neve                            oktató kocsi típusa 

    1.      Domokos Tamás              Toyota Yaris (Benzines)                 
    2.      Major László                     Toyota Auris  (diesel)
    3.       Háló Sándor                      VW Polo (diesel)
    4.       Ratkai Tibor                      Toyota Corolla (diesel)
    5.       Gráf Zoltán                        Renault Scenic (diesel)
    6.       Fodor Ferenc                     Kia Rio (diesel)
    7.       Túri András                        VW Polo (diesel)
    8.       Kocsis Sándor                    Fiat Bravo  (diesel)
    9.       Baranyi István                    Peugeot 206 (diesel)

Amennyiben a vezetési gyakorlat megkezdése előtt megbeszélt időpontban valamelyik fél késik, 20 percet kell várjanak egymásra.

Az oktató késése esetén is köteles a tanulónak a kifizetett időtartamú vezetési időt biztosítani. Ez azonban külön egyeztetett időpontban is lehetséges. A tanuló 20 percen túli késése esetén az oktató jogosult egy oktatási óra felszámolására.

Kisebb hiba elhárítása, pl.: kerékcsere, izzócsere,  üzemanyag felvétel, stb. amely legfeljebb 30 percnél több  időt nem vesz igénybe, az oktató felügyeletével a tanuló feladata, és ez gyakorlati időnek minősül.  A képzőszerv ügyel arra, hogy az előbbiekben felsorolt esetek egy-egy tanuló esetében ismételten ne forduljanak elő.

Amennyiben a hiba elhárításához 30 percnél több időre van szükség, akkor a vezetési gyakorlatot el kell halasztani és a tanulónak egy másik időpontot, kell biztosítani.

A vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően az  „A”, és „A1” kategóriákban a gyakorlati képzés ( rutin és forgalmi feladatok) minden évben december 1. napjától március 1.napjáig szünetelnek. Az elméleti képzés ebben az időszakban is zavartalanul folyik. A gyakorlati képzés szüneteltetésének kezdetét és végét a fenti szabályozáson túl az időjárási viszonyok módosíthatják.

A hiányzás pótlása és annak költségei

A kötelezően előírt minimális óraszámokat az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon mindenkinek teljesítenie kell. Az elméleti foglalkozásról hiányzás esetén a 10%  (tantárgyanként) feletti mulasztást pótolni kell. Vizsgára csak ezt követően bocsátható a tanuló.

Az elméleti tanfolyamon a hiányzás pótlásáért amennyiben az a tanuló önhibáján kívül történt fizetni nem kell. A hiányzó anyag pótlására a képzőszerv lehetőséget biztosít másik tanfolyam azonos órája vagy konzultációs foglalkozás keretében.

Amennyiben a gyakorlati vezetés a gyakorlati szakoktató, vagy a képzőszerv hibájából hiúsul meg a hiányzás pótlásáért fizetni nem kell. Ha azonban a vezetési óra a tanuló hibájából marad el a tanulónak egy oktatási órát az érvényes díjtételnek megfelelően meg kell fizetni.

Szintén egy oktatási órát kell megfizetnie, ha a vezetési óra elmaradása előre látható volt, ám azt 24 órán belül mondja le.

Észrevétel, kérelem, panasz

Bárminemű észrevételét, kérelmét, panaszát kérjük, jelentse be az ügyfélfogadó irodánkban, melynek címe:

6900 Makó, Szegedi u. 2.

Ügyfélfogadás:

Hétfőtől-péntekig 9.30-11.00,  13.00-16.30

Kérjük ügyében a szerződésben feltüntetett szerződő fél járjon el. Amennyiben telefonon, illetőleg postán kíván észrevételt, panaszt illetőleg tájékoztatást kérni, kérjük, hogy a szerződésen feltüntetett azonosító számra való hivatkozással tegye ezt meg.

A tanuló jogai, és kötelezettségei

Joga van a tanulónak:    

 •  a képzés megkezdése előtt tájékozódni, és megismerni a képzőszerv vállalkozói szerződését.
 •  a vállalkozói szerződés minden pontjában ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni
 • a képzést megszakítani, a pénzét meghatározott feltételek mellett visszakérni
 • oktatót, kocsitípust választani
 • oktatócserét kérni
 • meghatározott módon lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést
 • panaszt tenni
 • a tanfolyamról számlát kérni (a szerződés megkötésekor kérjük jelezni!)

Kötelessége a tanulónak:

 • a tandíjat minden esetben előre megfizetni
 • a képzőszerv iskolai, és pénzügyi rendtartását elfogadni, és betartani
 • a foglalkozásokon józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez megfelelő öltözetben megjelenni
 • az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni
 • a tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni
 • késés esetén,  az oktatóra legalább 20 percet várni.
 • mulasztásait, hiányzásait pótolni
 • munkavédelmi előírásokat betartani

Tanfolyami kizárás

Szeszesital, vagy más hasonló szer (gyógyszer, kábítószer stb.) hatása alatti állapotban a képzés bármely szakában tilos az oktatáson való részvétel, Ez a magatartás a tanfolyamról való azonnali kizárást eredményezi. Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki a tanfolyam rendjét súlyosan megszegi.A tanfolyamról kizárt tanulót nem illeti meg a tandíj visszatérítés.

A képzés megszakítása, a tanuló távozása

A tanuló kérésére a képzést megszakítjuk, és az addig elvégzettekről hivatalos igazolást adunk ki. A képzést csak igen alapos indokkal érdemes megszakítani, mert annak komoly anyagi vonzatai vannak. (lásd. pénzügyi feltételek.)

Pénzügyi feltételek

Tandíj alatt a teljes képzési szolgáltatást kell érteni, még akkor is ha az részletekben lett megfizetve. Tandíjat,  pótóra díjat és vizsgadíjat (kivétel az elméleti pótvizsgadíj) kizárólag az ügyfélszolgálati irodában  lehet befizetni.  A képzőszerv az általa kiképzett tanulóktól  a Hatóságot illető közúti járművezetői vizsgadíjat a tanulókkal kötött írásbeli szerződés alapján beszedi, és arról nyugtát, állít ki. A vizsgadíjakkal a hatóság felé a tanulók megbízottjaként számol el.

A pótórák igénylése a gyakorlati szakoktatónál történik. Díjai általában megegyeznek az alapórák díjaival. (akció esetén eltérő lehet)

Azokra a befizetett tandíjakra, amelynek a szolgáltatási oldalát a tanuló önhibájából nem vett igénybe a képzőszerv írásban figyelmezteti annak igénybevételére. Az írásbeli figyelmeztetés ellenére sem jelentkező tanuló tandíj visszaigénylési joga 6 hónap után elévül.

Szolgáltatást csak befizetett tandíj esetén biztosítunk.

Részletfizetési lehetőség: A részletfizetés lényege hogy a tájékoztatóban megjelent tandíjat nem kell egy összegben megfizetni, azt lehet részletekben. A legkisebb befizetési részlet minimum két vezetési óra díja. A tanuló pénzügyi hátterének megfelelően tudja ütemezni a vezetési óráit.

A tanfolyam elvégzésének egyéb költségei: orvosi alkalmassági vélemény díja, tankönyv, elsősegély nyújtási ismeretek tanfolyam, vizsga, stb.

Fontos tudnivaló még, hogy a sikeres elméleti vizsga időpontjától számított két éven belül sikeres forgalmi vizsgát kell tennie. Ezen határidő túllépése esetén az eddig megszerezett vizsgaeredményét elveszti. Vizsgáit csak egy újabb tanfolyam elvégzése után folytathatja.

Gyakorlati vezetés esetén  öt sikertelen forgalmi vizsga után a rendelet pályaalkalmassági vizsgálatra kötelezi a hallgatót. Amennyiben ennek nem tesz eleget, két év után újabb tanfolyamra jelentkezhet. Az elméleti tanfolyam tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem változhat, és nem is téríthető vissza. A tanfolyam beindulása előtt a befizetett tandíj kezelési költséggel csökkentett része – a tanuló tanulmányainak a megszakítása esetén – visszaigényelhető.

A gyakorlati vezetési órákat napi áron teljesítjük, ezért annak változtatási jogát fenntartjuk. Ez a gyakorlati vezetés időpontjában érvényes óradíj tarifát jelenti.  A tanfolyam félbeszakítása esetén a korábban befizetett tandíj fennmaradó részét a kezelési költség levonásával visszafizetjük. A kezelési költség nem lehet több, mint a teljes tandíj 10 %-a. Nem kell a kezelési költséget megfizetni, ha a tanuló a képzést az oktató, vagy a képzőszerv hibájából szakítja meg, és kéri át magát másik képzőszervhez. Másik képzőszervhez történő távozás esetén a képzési igazolást a képzőszerv 3 munkanapon belül állítja ki.

Amit a vizsgáról általában tudni kell

 • pontos időben kell megjelenni
 • valamennyi vizsgán a vizsgázónak igazolnia kell személyazonosságát. Érvényes személyi igazolványát, vezetői engedélyét, vagy vezetői igazolványát, vizsgaigazolását, a vizsgáin fel kell mutatni.

Személyi igazolvány hiányában a személyi azonosság igazolására el lehet fogadni az ideiglenes személyi igazolványt, érvényes útlevelet,  diákigazolványt (14 éves korig)

Lejárt személyi igazolvánnyal nincs vizsgalehetőség

–      aki a vizsgán nem felelt meg, újabb vizsgát csak 3 munkanap elteltével tehet

–      az elméleti tanfolyam befejezése után legfeljebb 8 nappal lehet először vizsgázni.

–      az írásbeli vizsga helyett a vizsgabizottság vezetőjének engedélyével szóbeli vizsgát tehet az,

aki a magyar nyelvet anyanyelvi szinten nem beszéli, ill. érti. az egészségi állapotából következően – a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan – szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy        Tolmácsos vizsga esetén a tolmácsot a Közlekedési Felügyelőség biztosítja, de annak költségei a vizsgázót terhelik.

A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett

az a – szakorvosi igazolással rendelkező – hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja kérésére magyar  jelnyelven, a  Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével  szóbeli vizsgát tehet.

–   forgalmi vizsga előtt nyilatkozatot kell tenni arról, hogy a KRESZ szerinti vezetőképes állapotban van.

 a vizsgát a vizsgabiztos köteles felfüggeszteni ha:

 • a vizsgabiztost a személyazonossága tekintetében megtévesztették, vagy azt megkísérelték
 • a vizsgán a vizsgázó szeszesital, vagy más hasonlóan ható szer hatása alatt van
 • a vizsgabizottság döntésének meghozatalában előny adásával vagy ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett.

         a vizsgát a vizsgabiztos felfüggesztheti, ha valaki a vizsga rendjét megzavarta.

 

E gondolatok jegyében kívánunk Önnek sikeres felkészülést, és eredményes vizsgát!

 

 Deák József

iskolavezető